KATEGORIE

Ubezpieczenia w ochronie zdrowia

Autor: Romuald Holly
Czas i miejsce publikacji:  (red), WSE-I - KIU, Warszawa 1999, s. 240.

Kliknij, aby otworzyć spis treści dokumentu w formacie Adobe Acrobat (*.pdf)Prezentowany skrypt zawiera teksty wybranych referatów wygłoszonych na konferencji naukowej zorganizowanej w Warszawie, 16 czerwca 1999 r. przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczno - Informatyczną w Warszawie. Ponadto, do skryptu dołączono niektóre teksty nadesłane przez referentów I Międzynarodowego Kongresu Ubezpieczeń Zdrowotnych organizowanego w Krakowie, 24 - 26 listopada 1999 r. Przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń i Vermont Insurance Institute (USA)

Kryteria wyboru tekstów, jak i układ treści niniejszej książki, wynikają z motywów przewodnich obydwu konferencji ogniskujących się odpowiednio na: uwarunkowaniach rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce oraz na roli ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń komercyjnych w systemie opieki zdrowotnej.

Myślą przewodnią konferencji naukowej w Warszawie było podzielane zarówno przez jej organizatorów jak i uczestników przekonanie, że obecnie reformowany polski system ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej wymaga dodatkowych, istotnych modyfikacji i usprawnień systemowych niezbędnych do jego możliwie sprawnego funkcjonowania. Do rzeczowej dyskusji na ten temat niezbędne jest jednak sformułowanie jednoznacznie rozumianych przesłanek, celów i założeń, zgromadzenie niezbędnej faktografii, ustalenie stanu faktycznego ocenianego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Stąd też przedmiotem konferencji było opisanie, na podstawie wybranych parametrów, aktualnego stanu ochrony zdrowia w naszym kraju, sformułowanie prognoz zmian jakie spowoduje wprowadzana reforma, oraz - na tym tle - określenie najważniejszych uwarunkowań perspektyw rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jednym z celów konferencji było dostarczenie argumentacji na rzecz tezy o potrzebie dołączenia do systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, komplementarnego systemu uzupełniającego, który utworzyłyby przede wszystkim oferty komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ważne staje się zatem rozpoznanie możliwości samych towarzystw w tym zakresie oraz ich gotowości do konstruowania odpowiednich ofert i kierowania ich na rynek. Dotyczy to zarówno towarzystw polskich jak i zagranicznych, które korzystając ze swoich bogatych doświadczeń, zechcą zająć tę ogromną niszę rynkową w Polsce.

Niebagatelne znaczenie ma w związku z tym rozeznanie i możliwie dokładne zdefiniowanie faktycznych potrzeb społecznych, subiektywnych odczuć i oczekiwań w tym zakresie, jak też gotowości do korzystania z równoległego systemu ubezpieczeń komercyjnych. Przed którymi / jakimi chorobami i jakimi ryzykami związanymi z chorobą są zatem zainteresowane poszczególne grupy socjodemograficzne i środowiska polskiego społeczeństwa? Jakie środki są one gotowe łożyć na ową dodatkową ochronę? Te i tym podobne pytania były więc jedną z istotnych kwestii omawianych przez uczestników konferencji.

Wprowadzenie do powszechnego systemu ochrony zdrowia postulowanych modyfikacji, polegających na zorganizowaniu komplementarnego systemu ubezpieczeń uzupełniających, tworzonego głównie przez komercyjne towarzystwa ubezpieczeniowe, wymaga również dokładnego zdiagnozowania samej infrastruktury służby zdrowia w Polsce, stopnia jej gotowości do świadczenia kompleksu dodatkowych usług w kooperacji z zakładami ubezpieczeń. Z diagnozy tej pośrednio wynika bowiem zarówno zakres i cena oferty ubezpieczeniowej tych zakładów co, tym samym, determinować będzie realne możliwości i perspektywę wprowadzenia w Polsce wspomnianego systemu uzupełniającego. Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów , referaty autorów zaprezentowały szeroki kontekst uwarunkowań ochrony zdrowia w Polsce i w innych krajach zarówno prognozujących dalszy rozwój systemu ochrony zdrowia, jego faktyczny, przyszły kształt, jak też określających potrzeby i możliwości włączenia ubezpieczeń komercyjnych do systemu ochrony zdrowia. W mniejszym stopniu ukazane zostały konkretne oczekiwania ze strony systemu ochrony zdrowia wobec ubezpieczycieli, jak też potrzeby i oczekiwania tych, których sprawa dotyczy najbardziej - aktualnych i potencjalnych klientów owego systemu. Niestety, brak jest miarodajnych badań na ten temat. Mamy nadzieję , że dorobek naszych konferencji istotnie przyczyni się do pełniejszej konceptualizacji i większej trafności badań jakie i w tej dziedzinie będą wkrótce podjęte. Oczekiwania i potrzeby w tym zakresie ukazała już problematyka zgłaszana przez uczestników Kongresu. Wiele z tych problemów zostało uwzględnionych w naszym programie. W niniejszej publikacji prezentujemy te ich omówienia, których teksty otrzymaliśmy dotychczas - w takim zakresie i w takiej formie, w jakiej zechcieli nam je nadesłać ich autorzy.

Wierzymy też, że niniejsza publikacja może być potraktowana nie tylko jako świadectwo aktualnego sposobu myślenia o współczesnym systemie ochrony zdrowia i jego reformowaniu, ale również jako świadectwo dojrzałości tego myślenia -przyjmowanych założeń, stosowanej ilustracji faktograficznej, przytaczanych argumentów.

Warszawa , 15 listopada 1999 Romuald Holly

 

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń