KATEGORIE

Studia Podyplomowe

 


Studia Podyplomowe dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży

 
 

Kierunek Studiów Podyplomowychdla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych
u dzieci i młodzieży
jest formą pozyskania wiedzy praktycznej oraz specjalistycznych umiejętności po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej.

Założeniem studiów podyplomowych jest podejmowanie nowych form nauczania w celu poszerzenia wiedzy o chorobach przewlekłych zagrażających życiu. Wiedza, jaką posiądą stanowić będzie doskonałe uzupełnienie zdobytych przez nich kwalifikacji.

We współczesnym świecie największym wyzwaniem są choroby przewlekłe, które nie tylko wymagają podstawowej, aktualnej wiedzy jakie podjąć pierwsze przedmedyczne działania
w przypadkach zaistnienia sytuacji problematycznych, ale przede wszystkim umiejętności edukowania i utrwalania dobrych nawyków zdrowotnych. Placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzież są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno samym uczniom jak i nauczycielom w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także wypracowaniu prozdrowotnych zachowań chroniących przed nimi.

Cukrzyca, astma, alergie, celiakia, choroby układu krążenia są coraz powszechniejsze wśród dzieci i młodzieży. Istnieje zatem ogromna potrzeba, aby placówki oświatowe były dobrze przygotowane i stały się mocnym wsparciem dla rodziców, lekarzy
ale również samych nauczycieli.

Absolwenci studiów będą zorientowani na współuczestniczenie w definiowaniu problemów zdrowotnych, identyfikację czynników oddziałujących na zdrowie i zachowania zdrowotne oraz będą umiejętnie wskazywać drogę do poprawy stanu zdrowia. Na stałe wpiszą się
w model Zespołu Terapeutycznego realizującego postulat multidyscyplinarnego podejścia zapewniającemu choremu jak najszerszą pomoc, uwzględniającą różne (nie tylko medyczne) aspekty terapii. Właściwa opieka nad chorym i członkami jego rodziny jaką zaproponują Absolwenci studiów podyplomowych pomogą zniwelować lęk związany z chorobą, zaoferują wsparcie tworząc spójny system opieki nad przewlekle chorym koordynując w ten sposób pracę Zespołu Terapeutycznego.

Cel studiów:

Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psycho-fizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym/zawodowym oraz wsparcia w tym obszarze działań lekarza rodzinnego/diabetologa/pediatry.

 

 Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie ogólnej wiedzy na temat:

1)      zachowań prozdrowotnych w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży,

2)      leczenia cukrzycy, w tym insulinoterapii, zasad właściwego żywienia, fizykoterapii itd.,

3)      anatomii, fizjologii i patofizjologii wybranych układów i narządów wewnętrznych,

4)      ratownictwa medycznego,

5)      psychologii z elementami psychoanalizy,

6)      pedagogiki z metodyką nauczania,

7)      psychoprofilaktyki i komunikacji interpersonalnej,

8)      organizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w prywatnej ofercie produktowej.

 
adresaci:

Osoby posiadające ukończone studia wyższe (minimum licencjat) na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, a także kierunek farmaceutyczny, lekarski, zdrowie publiczne, lekarsko – dentystyczny.

 
korzyści:

Właściwie ukierunkowana znajomość przepisów prawa w zakresie uprawnień
i świadczeń na rzecz chorych przewlekle pozwoli na prawidłową i odpowiednio wczesną identyfikację i stosowne nadzorowanie pojawiających się nowych problemów dotyczących chorego np. w przypadku niewłaściwego działania systemu opieki zdrowotnej, zmiany sposobu terapii czy potrzeb pacjenta.

Ponadto placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzież są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także
w wypracowywaniu chroniących przed nimi zachowań prozdrowotnych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia przewlekle chorego jest niezbędnym elementem egzystencji w szkole mającym bezpośrednie przełożenie na wyniki nauczania oraz odnalezienie się w grupie rówieśniczej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, obowiązującym od kwietnia 2013r., dzieci z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi zaliczone są do grupy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dla których dyrektor szkoły powinien zorganizować pomoc polegającą na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Dlatego proponowane studia podyplomowemogą stać się niezwykle przydatne m.in. dla pracowników placówek oświatowych.

 

partnerzy / patroni studiów:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom

Krajowy Instytut Ubezpieczeń

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

 

czesne: 5 500zł

numer rachunku: 89 1240 6960 5005 0603 0301 0001

w tytule płatności:  nazwisko i imię uczestnika (w takiej kolejności)"500-06-0301"

 

termin uruchomienia studiów: listopad 2014

termin zapisów na studia: do 15 października 2014

czas realizacji:studia dwu-semestralne

 

język wykładowy:polski

wykładowcy: wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz eksperci w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży

 

tematyka studiów:

1)        zachowania prozdrowotne w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży,

2)      leczenie cukrzycy, w tym insulinoterapia, zasady właściwego żywienia, fizykoterapia itd.,

3)      anatomia, fizjologia i patofizjologia wybranych układów i narządów wewnętrznych,

4)      ratownictwo medyczne,

5)      psychologia z elementami psychoanalizy,

6)      pedagogika z metodyką nauczania,

7)      psychoprofilaktyka i komunikacja interpersonalna,

8)      organizacja świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w prywatnej ofercie produktowej.

 

program studiów:

 
Przedmiot
 

Liczba godz. teoretycznych

 

Liczba godz. praktycznych

Promocja zdrowia i profilaktyka cukrzycy u dzieci
i młodzieży

 
12
10

Ratownictwo medyczne – pierwsza pomoc

 
8
8

Cukrzyca u dzieci i młodzieży; choroby sprzyjające jej rozwojowi oraz wikłające jej przebieg

 
40
16

Zaburzenia depresyjne egzogenne jako efekt i powikłanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci z cukrzycą

 
16
0

Ustawodawstwo w edukacji zdrowotnej

 
8
0

Świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w ofercie produktowej placówek niepublicznych – zakres, jakość, dostępność

 
8
8

Metodyka nauczania w edukacji zdrowotnej

8
0

Rola edukatora w systemie ochrony zdrowia, ze specjalnym uwzględnieniem cukrzycy i związanych z nią innych chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży

 
16
4

Żywienie dziecka chorego na cukrzycę i inne, związane z nią choroby przewlekłe

 
16
4

Egzamin dyplomowy

 
2
0
Razem
184
 

Program obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych

 

Kierownik Studiów w porozumieniu z Koordynatorem ma prawo wprowadzania zmian
w programie danej edycji stosowanie do profilu zawodowego słuchaczy, ich przygotowania merytorycznego i zainteresowań. Zmiany mogą dotyczyć max. 20% treści programowych
i wymagają zatwierdzenia przez Dziekana Kolegium.

 
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie (drogą pocztową lub osobiście) w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

 
wymagane dokumenty:
 

zasady realizacji studiów:

zajęcia w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń w formie warsztatowej odbywają się w 12 zjazdach weekendowych (sobotnio-niedzielnych) co dwa tygodnie

warunki ukończenia studiów:

·         uczestnictwo w min. 80% zajęć

·         zdany końcowy egzamin testowy

 

miejsce realizacji:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa
 

organizacja zjazdów:

zjazdy sobotnio- niedzielne (co dwa tygodnie)

godziny zajęć: sobota 10.00-16.30

niedziela: 9.00-15.30

(godziny zajęć mogą uleć zmianie)

 

kierownik programu: Romuald Holly

sekretarz programu: Dominika Cichońska, tel. 691 784 383, email - psez@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

Krajowy Instytut Ubezpieczeń

Ul. Ksawerów 30 lok. 92

02-656 Warszawa

Tel.: +48 022 628 99 30

Fax: +48 022 628 99 31

Email: psez@sgh.waw.pl

 

program realizuje:

Kolegium Ekonimiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej

 

prezentuj w jednostce: oferta edukacyjna Kolegium

 

dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają:

1.     Dominika Cichońska (sekretarz studiów)– tel. 691 784 383, psez@sgh.waw.pl

2.     Barbara Kucharska (Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom) – tel. 693 056 654

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=202&ST=podyplomowe

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń