KATEGORIE

Międzynarodowe ubezpieczenia transportowe

Autor: Romuald Holly
Czas i miejsce publikacji: [w:] J. Monkiewicz (red), Podstawy Ubezpieczeń tom II, Poltext, Warszawa 2001, rozdział X, s.387-412 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń transportowych

 • Towar jako przedmiot ubezpieczenia.
 • Typologia towarów oraz sposobów ich przemieszczania (palące się vs. niepalne...)
 • Ryzyka związane z transportem towarów:
  • ryzyka i ubezpieczenia cargo,
  • ryzyka i ubezpieczenia komplementarne:
   • casco środków transportu:
    • lądowych,
    • morskich,
    • lotniczych,
    • innych (np. elektroniczny transfer programu komputerowego jako towaru drogą satelitarną).
   • OC
    • środków transportu,
    • za szkody spowodowane przez towar,
    • za wady produktu,
    • przewoźnika.
   • finansowe (NC-P, KK, B-I, ...)
   • chorobowe
   • NNW i KLz oraz OC załóg środków transportu
   • polityczne,
   • operacyjno - techniczne,
   • Inne ryzyka i ubezpieczenia specyficznych grup towarów.

2.   Instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje krajowego (lokalnego) i międzynarodowego (globalnego) rynku ubezpieczeń - ich rola w obsłudze ubezpieczeń transportowych, wewnętrzna struktura, zasady funkcjonowania i wzajemne relacje.

 • ubezpieczyciele - towarzystwa komercyjne
 • syndykaty Lloyd's
 • kluby armatorskie P&I
 • The Institute of London Underwrites (ILU)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Transportowych - IUMI
 • firmy brokerskie
 • firmy multiagencyjne
 • firmy maklerów morskich
 • firmy dyspaszerskie
 • firmy spedycyjne
 • firmy doradcze, eksperckie i konsultingowe (na przykładzie IMB)
 • sieci agentów i komisarzy awaryjnych (Korporacji Lloyd'a, ILU, D-ŐTVV)
 • międzynarodowy system weryfikacji orzeczeń komisarzy awaryjnych (Salvage Association) - sądy arbitrażowe.

3.  Kształtowanie się powszechnych międzynarodowych zasad, standardów, procedur i dokumentów ubezpieczeniowych.

 1. Standard anglosaski - cechy charakterystyczne.
 2. Próby modyfikowania standardu anglosaskiego i/lub wprowadzania innych standardów: francuskiego, niemieckiego, holenderskiego (np. klauzule hamburskie, brukselskie i in.).
 3. Polisa lloydowska
 • S.G. Lloyds Form (1749 - 1779), jako wynik specyficznego podejścia i filozofii ubezpieczeń.
 • Konstrukcja polisy llydowskiej (podstawowe klauzule):
 • Recital Clause,
 • Perils Clause,
 • Sue and Labour Clause
 • Memorandum
 • Wpływ klauzul polisy Lloydowskiej na kształtowanie się powszechnej praktyki ubezpieczeniowej.

4.  Komplementarne reguły, warunki i standardy ubezpieczeń transportowych

 1. Institute Cargo Clauses.
 2. Institute Classification Clauses.
 3. Reguły Yorku i Antwerpii.
 4. Reguły haskie i Visy.
 5. Reguły hamburskie.
 6. Formuły "Incoterms"
 7. Konwencje TIR, ATA, O Wspólmej Procedurze Tranzytowej i in.

5.  Instytutowe (ILU) klauzule ładunkowe - klauzule branżowe. Zasady dołączania i wyłączania poszczególnych ryzyk. Ustalanie zasad i zakresu pokrycia.
6.  Rodzaje umów i dokumenty ubezpieczeń transportowych

1. Umowa ubezpieczeniowa - status formalny, zasady konstruowania / redagowania.

2. Rodzaje umów ubezpieczenia:

   

 • generalna
 • jednostkowa
 • "na czas"
 • "na podróż"

1. Slip brokerski

2. Wielostronna umowa asekuracyjna

3. Umowa koasekuracyjna

 1. Formularz pytań do wniosku.
 2. Wniosek ubezpieczeniowy.
 3. Nota pokrycia.
 4. Polisa.
 5. Certyfikat.
 6. Bordoreaux.
 7. Dokumenty komplementarne: listy przewozowe, listy/wykazy/spisy ilościowe, konosamenty, zabezpieczenia i gwarancje, dowody cesji, noty bukingowe, protokóły sztauerskie, kwity sternika, "No Separation Agreement/Receipt", CMR, CIM, deklaracje ładunków niebezpiecznych i. in.

7.  Dokumenty i procedury likwidacji szkód w ubezpieczeniach transportowych.

 1. Formularz zgłoszenia szkody
 2. Oświadczenia: poszkodowanego i sprawcy
 3. Oświadczenia świadków
 4. Protokół szkody
 5. Dokumentacja wysokości szkody (fotografie, kosztorysy, opinie, rachunki, faktury itp.)
 6. Operat szkody (wyliczanie wartości szkody/straty)
 7. Zatwierdzenie wypłaty odszkodowania
 8. Dokumenty komplementarne
 • Avarage Bond,
 • "No cure - no pay",
 • protokół komisarza awaryjnego,
 • protokół komisarza Salvage Association,
 • Svrvey Report,
 • Small Claim Information Form
 • Indemnity For Missing Document(S)

1.  Procedura postępowania z :

 • ubezpieczonym / klientem,
 • ubezpieczycielem / zakładem ubezpieczeń / reasekuratorem,
 • agentem,
 • brokerem,
 • rzeczoznawcą,
 • dyspaszerem,
 • organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • komisarzem awaryjnym,
 • przed sądem arbitrażowym.

2. Ustalanie pierwotnych i wtórnych przyczyn szkód/strat a zakres pokrycia wynikający z umowy ubezpieczenia i odpowiedzialność ubezpieczyciela oraz jego reasekuratorów.
3. Rozliczanie szkód - wyliczanie należności.
4. Windykacja należności od strony trzeciej.
5. Regresowanie należności

 

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń