KATEGORIE

Kazachski rynek finansowo-ubezpieczeniowy

Autor:  Romuald Holly (wspólnie z Tatianą Szafran)
Czas i miejsce publikacji:  [w:] T. Bodio, red. Kazachstan - społeczeństwo - gospodarka - polityka, UW - Elipsa, Warszawa 2000., s. 20.

 

1. Uwarunkowania ekonomiczne i geopolityczne Od połowy 1998 r. gospodarka Kazachstanu przeżywa trudny okres. Światowy kryzys finansowy oraz rosyjską "zapaść" wywarły szczególnie silny wpływ na gospodarkę tego kraju. Nastąpiło istotne obniżenie cen, m.in. na surowce mineralne i wyroby metalurgiczne, których udział w eksporcie Kazachstanu wynosi odpowiednio: 45% i 33%. Kryzys w krajach Azji Południowej i Wschodniej, tradycyjnych odbiorców produkowanych w Kazachstanie wyrobów, doprowadził do znacznego zmniejszenia produkcji eksportowej wielu kazachskich przedsiębiorstw. W rezultacie saldo bilansu handlowego Kazachstanu za 1998 r. wyniosło minus 1801,1 min USD, tj. trzykrotnie więcej niż w również "minusowym" roku 1997 (627,2 min)1.

Najsilniejszym jednak ciosem dla gospodarki Kazachstanu był kryzys w Rosji, którego wpływ najbardziej odczuwalny był w trzecim i czwartym kwartale 1998 r. W 1998 roku na Rosję przypadło 28,9% eksportu, przy ogólnym udziale krajów WNP na poziomie 42,0 %. W porównaniu z rokiem 1997 wielkość eksportu do krajów WNP zmniejszyła się o 960,5 min USD, czyli o 27,7%. w tym samym czasie zmniejszenie eksportu do innych krajów nie przewyższyło 7,9%, czyli 292,1 min USD.

Drugi czynnik stanowiły ogromne, jak na skalę krajowego rynku finansowego, pożyczki wielu rodzimych banków, co w rezultacie spowodowało dodatkowy popyt na dolary USA, a to utrudniło i tak już niełatwą sytuację na wewnętrznym, krajowym rynku walutowym.

Trzecim czynnikiem, który nie sprzyjał stabilizacji i skomplikował funkcjonowanie rynku finansowego, był w 1998 r. wzrost kursu tenge (narodowej waluty) względem dolara. Równocześnie, zgodnie z danymi Narodowego Banku Republiki Kazachstan, wskaźnik poziomu usług w porównaniu z 1997 rokiem, miał wzrosnąć do 562 min USD, tj. o 58,3% (207 min USD)2.

Czwarty, istotny czynnik, który wywarł niekorzystny wpływ na gospodarkę Kazachstanu, to zwolnienie tempa prywatyzacji. Na wymienione negatywne zjawiska ekonomiczne nałożyło się także oczekiwanie na znaczącą dewaluację tenga, spodziewaną wkrótce po wyborach prezydenckich, co spowodowało wzrost wewnętrznego popytu na obce waluty wymienialne; w rezultacie obrót całego międzybankowego rynku walutowego wzrósł z 3 457,9 min USD w 1997 r. do 4 912,6 min USD w roku 1998. W tej sytuacji kazachskie władze podjęły pod koniec 1998 r. działania zmierzające do istotnego zmodyfikowania całego systemu finansowego kraju, nowego sposobu jego zorganizowania oraz nowego ukierunkowania jego rozwoju.

2. Struktura rynku finansowego. Banki
Najbardziej spektakularnym zjawiskiem wywierającym znaczący wpływ na stabilność kazachskiego rynku papierów wartościowych było utworzenie grupy przedsiębiorstw funduszy emerytalnych.

Do 1 stycznia 1999 r. licencje Narodowego Departamentu Emerytalnego Ministerstwa Pracy i Opieki Socjalnej Ludności Republiki Kazachstanu otrzymały: 1 państwowy i 9 niepaństwowych (prywatnych) funduszy emerytalnych. Największa część składek emerytalnych - 17,9 mld tenge - trafiła do funduszu państwowego.

Trudno prognozować znaczenie reformy emerytalnej dla dalszego rozwoju kazachskiego rynku papierów wartościowych. Wspomniany Państwowy Narodowy Fundusz Emerytalny (GNPF) dopiero od niedawna stał się faktycznym inwestorem. Zważmy także, iż część środków emerytalnych została zainwestowana w niepaństwowe papiery wartościowe. Jednakże według danych Narodowego Banku Kazachstanu (NKCB) już obecnie, pod koniec 1999 r., suma czystych zysków z akcji emerytalnych w Kazachstanie wynosiła około 397,1 min USD.

W systemie demokracji prezydenckiej, w okresie tworzenia się nowego państwa i jego instytucji, liczą się autorytety kreatorów zmian. W przypadku rynku finansowo-ubezpieczeniowego takim autorytetem cieszy się Gregorij Marczenko. Były dyrektor Deutsche Bank, ponownie wybrany na stanowisko prezes Narodowego Banku Kazachstanu, musiał, przynajmniej na jakiś czas, odłoży realizację "marzenia, aby zostać uczciwym kazachskim milionerem". ObecnieMarczenko określa główne cele polityki bankowej i wyznacza kierunki jej perspektywicznego rozwoju. W jego opinii najpilniejszymi są zadania:

  • pozyskania przez banki środków z rynku pierwotnego (specjaliści szacują, że około 1,5 mld USD pozostających w prywatnych rękach obywateli Kazachstanu znajduje się poza obrotem bankowym)
  • utworzenia systemu wiarygodnych ubezpieczeń depozytów przyjmowanych przez banki;
  • zwiększenia zainteresowania towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych lokatami bankowymi;
  • znowelizowania prawa bankowego (m.in. wprowadzenie zakazu blokady rachunków bankowych bez zgody sądu oraz zakazu naruszania tajemnicy bankowej).

Zgodnie z obietnicą daną Prezydentowi Kazachstanu, dopiero po osiągnięciu tych celów oraz zwiększeniu depozytów bankowych z obecnych 340 min USD do 1 mld USD Marczenko zgoli brodę. Zdaniem ekspertów Banku Światowego może on już ostrzyć swoją brzytwę...

Najlepszym dowodem zaufania Banku Światowego do systemu finansowego Kazachstanu i osób nim zawiadujących jest otwarcie dla dwóch największych banków komercyjnych linii kredytowych na sumę 17,5 min USD. Zgodnie z otrzymaną przez ITAR-TASS informacją z Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFS), bank "Turan-Alem" otrzyma kwotę 15 min USD, natomiast Kazachstański Bank Komercyjny kwotę 2,5 min USD3. Znaczna część tych środków zostanie wykorzystana do kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw, według projektów, które odpowiadają ekologicznym standardom grupy Banku Światowego.

O pozycji i roli Narodowego Banku Kazachstanu świadczy też fakt podporządkowania mu (od 10 lipca 1998 r.) całego sektora ubezpieczeniowego - to właśnie bank centralny wydaje licencje na działalność ubezpieczeniową, sprawuje nad nią nadzór oraz - gdy zachodzi taka potrzeba - występuje z wnioskiem do sądu o odebranie licencji.

Jedną z osobliwości kazachstańskiego systemu bankowego jest to, że głównym operatorem długu wewnętrznego na rynku nie są już banki, ale KUPA. Przy czym jedna z nich otrzymała licencję Dealera Pierwotnego. KUPA starają się przy tym ubezpieczać maksymalnie ryzyko walutowe (kursowe).

W połowie 1998 r. zakończono także kształtowanie zasad funkcjonowania rynku papierów wartościowych. Ostatecznie podstawy formalno-prawne funkcjonowania tego rynku określiła ustawa "O spółkach akcyjnych w Republice Kazachstanu", która weszła w życie 10 lipca 1998 r. Wedle opinii ekspertów, Jest to ustawa zawierająca najlepsze rozwiązania, jakie wynikają z doświadczeń światowego rynku w tym zakresie.

Tak więc, mimo symptomów ostrego kryzysu, czy - w niektórych przypadkach - wręcz "zapaści" w krajach tworzących krąg tradycyjnych kontrahentów gospodarczych Kazachstanu, rynek papierów wartościowych w tym kraju działa nadal bez względu na wszystkie obiektywne trudności, a perturbacje na rynkach światowych nie doprowadziły do jego rozpadu.

Można zaryzykować tezę, że system finansowy Kazachstanu nie tylko zdołał przetrwać powszechny kryzys, ale potrafił adaptować się do tej trudnej sytuacji i coraz skuteczniej stymuluje rozwój kazachskiej gospodarki. Z jego inspiracji, kazachska kompania do spraw kierownictwa sieciami energetycznymi - Otwarte Towarzystwo Akcyjne "KEGOS" i Spółka Akcyjna "E3C POCCMFI" podpisały umowę o wzajemnej współpracy, systemów energetycznych Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej. Podpisanie tej umowy "pozwoli odbudować współpracę w zakresie elektroenergetyki obu krajów przy optymalnym wykorzystaniu mocy elektrowni znajdujących się na Syberii i przywrócić niezawodność zaopatrzenia w energię elektryczną regionu omskiego i ałtajskiego." Umowa sprzyja "okazywaniu pomocy wzajemnej w wypadku sytuacji awaryjnych w elektrowniach i w sieciach oraz rozszerzeniu rynku energetycznego dla użytkowników obu krajów"4.

Innym przykładem może być przekazanie przez rząd Ukrainy kazachstańskiej firmie "Kaznieft" zarządu wraz z pakietem 50% plus jedna akcja państwowej Petrochemii w Chersonie5.

Nie słabnie także zainteresowanie Kazachstanem ze strony największych inwestorów. Arabia Saudyjska "jest gotowa do rozwoju współpracy z Kazachstanem we wszystkich sferach", oświadczył Minister Przemysłu i Energetyki Królestwa Arabii Saudyjskiej Haszem Ibn łamani. Islamski Bank Rozwoju wydzielił 21 min USD na finansowanie kilku projektów w Kazachstanie, a w stadium ostatnich uzgodnień znajduje się jeszcze ponad 30 projektów na sumę ponad 300 min USD6.

3. Kazachski rynek ubezpieczeniowy
Podstawy formalno-prawne i organizacja rynku

Dekretem Prezydenta Republiki Kazachstanu (nr 2475) wprowadzona została z dniem 3 października 1995 r. ustawa "O ubezpieczeniach".

Ustawa reguluje działalność obcych (zagranicznych) osób prawnych i obywateli innych krajów, występujących zarówno w roli ubezpieczanych, jak i ubezpieczających na terytorium Republiki. Obywatele innych państw i osoby prawne z zagranicy, prowadzące swoją działalność na terytorium Republiki, korzystają z prawa do ubezpieczeń na równi z obywatelami i osobami prawnymi Republiki Kazachstanu.

Początkowo rynek ubezpieczeniowy był otwarty, pozostawiając pełną swobodę działania zagranicznym towarzystwom ubezpieczeniowym. Jednakże w rezultacie nacisków ze strony narodowych (krajowych) firm ubezpieczeniowych Jo ustawy o ubezpieczeniach wprowadzono poprawki i w efekcie całkowicie zamknięto rynek ubezpieczeń. Sytuacja wywołała nieprzychylne reakcje obecnych już w Kazachstanie inwestorów zagranicznych, którzy tradycyjnie przywiązują ogromne znaczenie do ubezpieczania realizowanych przez siebie przedsięwzięć, kazachskie firmy ubezpieczeniowe zaś nie były w stanie spełnić ich oczekiwań.

Ostatecznie przyjęto rozwiązanie kompromisowe, ogłaszając zarazem, że ma ono charakter tymczasowy, przejściowy. Ustalono, że inwestorzy zagraniczni nie mogą mieć w kapitale zakładowym kazachskich towarzystw ubezpieczeniowych udziału większego niż 50%.

Ponadto ubezpieczający w Kazachstanie mają prawo ubezpieczać swoje ryzyka w zagranicznych towarzystwach ubezpieczeniowych, a te ostatnie mogą otwierać w republice swoje filie i przedstawicielstwa w celu prowadzenia obsługi ubezpieczeniowej ryzyk przyjętych od ubezpieczających się. Rynek ubezpieczeniowy został zatem - jak mówią Kazachowie - "z lekka otwarty", co daje możliwość przyciągnięcia nie tylko inwestorów zagranicznych, ale także pozyskiwania wiodącej technologii ubezpieczeniowej.

Składki ubezpieczeniowe, wpłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych stanowią, w odróżnieniu od prawa ubezpieczeniowego Ukrainy czy Rosji, koszty uzyskania przychodu.

Statutowy fundusz organizacji ubezpieczeniowej, niezależnie od rodzaju własności i formy organizacyjno-prawnej, powinien wynosić nie mniej niż 40 tys. tzw. wskaźników rachunkowych, co odpowiada obecnie około 10 tys. USD. Suma środków finansowych tworzących fundusz statutowy towarzystwa ubezpieczeniowego nie może być niższa niż 75% wymaganej. W momencie państwowej rejestracji fundusz statutowy powinien być opłacony nie mniej niż w 50%, a pozostała część winna być wpłacona przed otrzymaniem zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Ustawa reguluje także sposób lokowania rezerw ubezpieczeniowych. Zgodnie z przyjętymi zasadami: pełnego zwrotu, dochodowości i płynności lokowanych środków, środki inwestowane w lokaty na rachunkach bankowych nie mogą przekroczyć 80% ogółu rezerw ubezpieczeniowych, podobny pułap - 80% Wyznaczono dla lokat w papiery wartościowe, do 20% środków można przeznaczyć na zakup gruntów i nieruchomości stanowiących własność prywatną lub pozostających na prawach dzierżawy wieczystej; do 50% w lokaty w obce waluty wymienialne.

Tabela 1
Lokaty zakładów ubezpieczeń RK w tys. USD

Rodzaj lokaty Suma Udział %
Terminowe lokaty bankowe 10 000 24,27
Depozyty a vista 3 500 8,50
Państwowe papiery wartościowe 350 0,85
Nieruchomości 10 860 26,36
Inne aktywa 15 910 38,62
Razem 41 200 100,00

 Przy lokowaniu środków stanowiących rezerwy ubezpieczeniowe w bankach komercyjnych - w jednym banku może być umieszczone nie więcej niż 50%, a pieniądze powinny trafić do co najmniej dwóch banków. Zasada ta odróżnia ustawę obowiązującą w Kazachstanie od na przykład ukraińskiej, która zabrania przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym posiadania dwóch rachunków w różnych bankach (oprócz walutowego).

Ustawa o ubezpieczeniach zawiera nie tylko podstawowe przepisy, metody oraz procedury działalności towarzystw ubezpieczeniowych, ale także dzieli ubezpieczenia na obowiązkowe i dobrowolne, majątkowe i na życie. Nie wprowadza podziału, jak czyni to polska ustawa, na działy i grupy, natomiast szczegółowo wymienia obowiązkowe ubezpieczanie plonów, wieloletnich nasadzeń, zwierząt hodowlanych, ruchomego i nieruchomego mienia, produkcji towarów wytwarzanych w ramach działalności gospodarczej, tj. tych wszystkich ryzyk, które wynikają z faktu, iż Kazachstan znajduje się w rejonie szczególnie niekorzystnych warunków przyrodniczo-klimatycznych.

Prawo do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej wydaje Państwowy Nadzór Ubezpieczeń. W przypadku naruszenia ustawodawstwa Państwowy Nadzór Ubezpieczeń może wstrzymać działalność towarzystwa na 6 miesięcy. Odebranie (cofnięcie) licencji może nastąpić tylko z wyroku sądu, do którego Państwowy Nadzór Ubezpieczeń zwraca się z powództwem o odebranie licencji. Od lipca 1998 r. Państwowy Nadzór Ubezpieczeń nie podlega już Ministerstwu Finansów, ale Narodowemu Bankowi Kazachstanu.


4. Początki działalności firm ubezpieczeniowych

Zgodnie z danymi Państwowego Urzędu Nadzoru, w połowie 1999 r. w Kazachstanie zarejestrowanych było 71 towarzystw ubezpieczeniowych posiadających stosowne licencje, przy czym tylko 2 spośród nich zajmują się ubezpieczeniami na życie. Również tylko 2 towarzystwa posiadają zagranicznych akcjonariuszy.

Do wiodących ubezpieczycieli zalicza się 3 towarzystwa z kapitałem państwowym: "Ingostrach", "Kasagpolis" i "Socstrach" oraz 8 towarzystw z kapitałem prywatnym: "Kommeck-Omir", "Transportnoje Strachowoje Obszczestwo", "Temir-Am", "Wiktoria", "Neftianaia SK", "ASKO", "Tumar" i "Kazommerc Polis".

W 1998 r. zarejestrowana wartość kapitału akcyjnego stanowiła 16,6 min USD. Zaobserwowano zarazem zwiększenie rezerw ubezpieczeniowych do 24 jnln USD. Około połowy przyrostu kapitału akcyjnego przypada na część nowo utworzonych zakładów, a większa część wzrostu rezerw technicznych (66,7%) - na część OC z grupy ubezpieczeń komunikacyjnych.

Łącznie w połowie 1999 r. aktywa zakładów ubezpieczeniowych wyniosły 41,2 min USD.

Liczba towarzystw ubezpieczeniowych systematycznie rośnie: w roku 1998 zarejestrowano 12 nowych; równocześnie 3 dobrowolnie oddały licencje i rozwiązały się.

Wpływy z tytułu składek obrazuje poniższa tabela.

Tabela 2 Przychody ze składek zakładów ubezpieczeń Kazachstanu w tys. USD

Rodzaj ubezpieczenia Suma 1996 Udział % w składce ogółem Suma 1997 Udział % w składce ogółem Suma 1998 Udział % w składce ogółem
Wpływy ze składki z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych 670 6,8% 14 700 58,6% 11 900 37,7%
Wpływy ze składki z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych osobowych 3 800 38,9% 4 000 16,0% 5 700 18,4%
Wpływy ze składki z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych majątkowych 5 300 54,3% 6400 25,4% 13 800 43,9%
Razem 9760 100% 25 125 100% 31 540 100%

Jak wynika z tabeli, kazachstańscy ubezpieczyciele odnotowują stały wzrost kwoty składek. Znamienne jest, że wspomniany wzrost (o około 30%) dotyczy także kryzysowego roku 1998. Ponadto w strukturze portfela ryzyk zachodzą systematyczne zmiany proporcji pomiędzy ubezpieczeniami obowiązkowymi i dobrowolnymi - na korzyść dobrowolnych.

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami ubezpieczeń obowiązkowych są: ubezpieczenie pasażerów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właścicieli środków transportu (obowiązkowe od 1997 r.) i ubezpieczenie pracowników od nieszczęśliwych wypadków w czasie pracy. Obowiązkowość ubezpieczeń rolnych ma charakter jedynie postulatywny. W praktyce bowiem bardzo trudna jest do wyegzekwowania. Znaczna część Kazachstanu znajduje się w strefie ryzykownej gospodarki rolnej ze względu na warunki klimatyczne. Sprawia to, że ubezpieczenie rolne należy do ubezpieczeń najbardziej ryzykownych, co oznacza - drogich. W związku z tym dla większości producentów rolnych ten rodzaj ubezpieczeń wykracza poza zasięg ich możliwości finansowych. Dlatego też w 1998 r. zakłady ubezpieczeń Kazachstanu zawarły tylko 735 umów dotyczących tego rodzaju ryzyk, jedynie znikoma zatem część obiektów podlegających ubezpieczeniom obowiązkowym podlega ochronie.

Przeglądając ofertę zakładów ubezpieczeniowych Kazachstanu będziemy zadziwieni różnorodnością podaży nowoczesnych produktów - włącznie z finezyjnymi ubezpieczeniami finansowymi, bankowymi (jak np. BBB i CC) oraz ubezpieczeniami kontraktów future. Różnorodność oferty wzbogacają tak egzotyczne dla Europejczyka, jak ubezpieczenie od ryzyka narodzin niechcianej dziewczynki czy od nieprzyjęcia na studia. W praktyce z długiej listy usłup faktycznie sprzedaje się zaledwie kilka. Jest to zatem oferta "na wyrost". Tylko tak bowiem można traktować ofertę ubezpieczenia banków polisą Ali risks samolotów czy dużych zakładów przemysłowych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, którego cały wynik techniczny zamyka się kwotą 130 tys. USD. Przy tym towarzystwo, ubezpieczając budynek o łącznej wartości około 1 min USD, rozprasza to ryzyko aż pośród 15-20 innych ubezpieczycieli krajowych i zagranicznych reasekuratorów!

Z drugiej zaś strony, obserwujemy szybko rosnący wskaźnik wypłacanych odszkodowań i świadczeń (tabela 3).

Tabela 3 Syntetyczne wyniki finansowe zakładów ubezpieczeniowych w tys. USD

  1996 1997 1998 1999 (półrocze)
Wpływy ze składki z tytułu ubezpieczeń:
obowiązkowych
dobrowolnych osobowych
dobrowolnych majątkowych
 
670
3 780
5 300
 
14 700
4 020
6 370
 
11 900
5 800
13 860
 
6 910
3 570
10 620
Łącznie
9 760
25 120
31 540
21 100
Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń
z tytułu ubezpieczeń:
obowiązkowych
dobrowolnych osobowych
dobrowolnych majątkowych
 
 
-
1 414
300
 
 
1 370
1 970
520
 
 
3 740
2 800
2 640
 
 
2 130
1 210
660
Łącznie
1 730
3 860
9 170
4 000
Ogólna wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
7 650
18 660
24 070
28 030
Zgłoszone kapitały akcyjne
6 140
11 300
16 640
16 570
Ogólna wartość sumy bilansowej zakładów
-
-
41 200
49 660

Niewielka pojemność oraz rosnące wskaźniki szkodliwości zmuszają krajowe zakłady ubezpieczeniowe do poszukiwania różnorodnych form rozpraszania przyjętych do ubezpieczenia ryzyk.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, towarzystwa ubezpieczeniowe Kazachstanu mogą reasekurować swoje ryzyka bezpośrednio u zagranicznych reasekurantów, przy czym, w myśl art. 34, ich udział własny powinien wynosić nie mniej niż 5% wartości sumy ubezpieczenia.

Ustawa zezwala także łączyć się towarzystwom w konsorcja na podstawie umowy o wspólnej działalności (pool asekuracyjny). Wspomniane ograniczone możliwości finansowe ubezpieczycieli z Kazachstanu oraz zbyt mała pojemność nie pozwalają im na samodzielne ubezpieczanie dużych ryzyk, w związku z czym na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym współpracują z takimi reasekurantami jak Sumitamo Marinę & Fire Insurance Co., Munich Re., Zurich Ins. Co., St. Paul Re., a także z brokerami Lloyd's (Davison, NSBC GIBBS Ltd. i in.).

Równocześnie w Kazachstanie kształtuje się rodzimy rynek reasekuracyjny. Jeśli w poprzednich latach ubezpieczy ciele z Kazachstanu w programach międzynarodowej reasekuracji występowali wyłącznie jako cedenci, to już w 1998 r. pojawiły się pojedyncze przypadki umów, w których wystąpili w charakterze reasekuratorów (cesjonariuszy i retrocesjonariuszy). Łącznie przyjęli oni odpowiedzialność na sumę 60 min USD i zebrali 11 tys. USD składek ubezpieczeniowych.

W 1998 r. wszystkie kazachskie towarzystwa ubezpieczeniowe przekazały w ramach reasekuracji odpowiedzialność za przyjęte ryzyka na ogólną sumę 2517,8 min USD. Z tego tytułu przelały z własnych składek ubezpieczeniowych 8,38 min USD, równocześnie wypłacili odszkodowania w wysokości 50 tys. USD, tj. 0,6% łącznej kwoty składek.


* * *

Przedstawiony opis rodzącego się rynku finansowo-ubezpieczeniowego Kazachstanu nie pozwala na formułowanie jednoznacznych ocen ani nie upoważnia do daleko idących uogólnień. Nie można też porównywać tego rynku do rynków finansowo-ubezpieczeniowych w innych krajach. Jeżeli bowiem weźmiemy pod uwagę wysokość składki na jednego mieszkańca, musielibyśmy zestawić 2 USD w Kazachstanie z kwotą 1500-2000 USD w takich krajach jak Niemcy, Finlandia czy Francja. Również składka pobierana w Polsce wyglądałaby imponująco - jest wszakże kilkadziesiąt razy wyższa! Jeżeli jednak zestawimy parametry charakteryzujące dynamikę rozwoju porównywanych rynków, proporcje się odwracają i należałoby uznać, że pod tym względem Kazachstan pozostawia wszystkich daleko w tyle.

Można natomiast skonstatować, że potencjał rozwoju tego rynku jest wręcz nieograniczony. Determinuje go bowiem zarówno położenie geograficzne Kazachstanu - jednego z największych państw na świecie, zasoby wszystkich liczących się we współczesnej gospodarce surowców mineralnych o wartości szacowanej na około 2 bln USD, ogromne, planowane już inwestycje związane z rozwojem, na który Kazachstan jest po prostu "skazany", a także systematycznie zamożniejące 15-milionowe społeczeństwo.

Chociaż więc sektor finansowo-ubezpieczeniowy nie jest jeszcze pełnoprawni uczestnikiem gry ekonomicznej we współczesnym Kazachstanie, pełni już w życiu gospodarczym kraju istotną, stymulującą rolę. Nowoczesne zaś podstawy prawne, sposób i stopień zorganizowania, a nade wszystko dynamika jego rozwoju każą postrzegać i traktować ten rynek na zasadach w pełni partnerskich.

The financial and insurance market

The authors arc predominantly interested in the formation process of the modern insurance market in Kazakhstan. Much attention is paid to the structural analysis of the market as well as the operations of the companies present therein.

The research data clearly point to the fact that the development of the market's legal foundations is well in line with the course of Kazakhstahs overall economic modernization. In 1995 the Insurance Act was passed which not only brought into the market a set of modern regulations but also laid down the methods and procedures for the insurers to work along. This leads to the subsequent growth of the insurance companies, a wider choice of services on offer as well as an increase in the consumer confidence in the provided product.

These facts notwithstanding, it appears too early yet to form any conclusive judgments concerning the emerging insurance market in Kazakhstan. Owing to its specific character, the Kazakh market resists easy comparisons to the respective markets elsewhere. For instance, the average premium rate per person in Kazakhstan is set at the level of USD 2 while the same rates in countries like Germany, Finland or France climb to the level of USD 1500-2000. In that light, the premiums paid in Poland would also look impressive, exceeding the Kazakh figures several dozen times.

However, it can be stated without a shadow of doubt that this market has an enormous and virtually limitless potential for a future growth and development. It is determined by the geographical location of Kazakhstan as one of the largest countries in the world, abundance of natural resources worth approximately USD 2 billion, the size of the estimated future investments and the increasing living standards.

Although the insurance-financial sector in Kazakhstan is yet to be fully engaged in the economic game, it is already seen to be playing an important role in the economic life of the country. Factors such as a modern legal framework, new forms of organization and a fast rate of growth all make the sector in question an attractive business partner.

Finanz- und Versicherungsmarkt

Die Autoren befassen sich mit dem Prozess der Herausbildung des modernen Finanz-und Versicherungsmarktes in Kasachstan. Es wird die Struktur dieses Marktes und das Verhalten der Unternehmen auf dem Markt untersucht. Die Analyse zeigt, dass der rechtliche Rahmen fur diesen Markt im Einklang mit der ókonomischen Transformation Kasachstans steht. Das im Jahre 1995 gebilligte

Gesetz "Uber die Versicherungen" ist nicht nur ein moderner Rechtsakt. Es werden auch die Methoden und Verfahren der Tatigkeit der Versicherungsgesellschaften formuliert. Das Ergebnis ist die Entwicklung der Versicherungsfirmen, die Erweiterung ihrer Angebotspalette und die Festigung ihrer Glaubwiirdigkeit.

Die Untersuchungen erlauben jedoch nicht, gegenwartig diesen Markt eindeutig zu beurteilen und generelle Einschatzungen zu treffen. Wegen seiner Spezifik darf der kasachische Markt mit den Finanz- und Versicherungsmarkten anderer Staaten nicht verglichen werden. Wenn man z. B. die Pro-Kopf-Beitrage vergleichen will, so betragen sie in Kasachstan 2 US Dollar und in den westeuropaischen Landem wie z.B. Deutschland, Finnland, Frankreich etwa 1500-2000 US Dollar. Auch die Beitrage in Polen betragen das Zehnfache derer in Kasachstan.

Mit Sicherheit kann festgestellt werden, dass die Móglichkeiten dieses Marktes uneingeschrankt sind. Sowohl die geographische Lagę Kasachstans - eines der gróflten Staaten in Welt - als auch die natiirlichen Ressourcen, die auf etwa 2 Billionen US Dollar geschatzt werden, die im Zusammenhang mit der Entwicklung des Landes geplanten Investitionen und das wachsende Lebensniveau der Bevólkerung werden fur die Entwicklung dieses Marktes ausschlaggebend sein.

Obwohl der Finanz- und Versicherungsbereich noch kein vollberechtigter Teilnehmer des wirtschaftlichen Lebens in Kasachstan ist, spielt er dennoch bereits eine wichtige Roile. Der modernę Rechtsrahmen, die Organisationsformen sowie das Entwicklungs-tempo bilden eine Grundlage dafur, diesen zukunftsversprechenden Markt partner-schaftlich wahrzunehmen und zu behandeln.

 

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń