KATEGORIE

Archiwum

Konferencje


 Konferencje naukowe  z udziałem Dyrektora KIU    


Dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń prof. dr hab. Romuald Holly uczestniczył ponadto w następujących konferencjach organizowanych przez inny niż KIU podmiot:

 • 2006-10-27. Badania laboratoryjne a koszyk świadczeń gwarantowanych; Krajowa Izba  Diagnostów Laboratoryjnych, Mazowiecka Grupa Inicjatywna Diagnostów Laboratoryjnych; Referat pt."Znaczenie badań diagnostycznych i ich rola w ubezpieczeniu zdrowotnym".
   
   
 • 2006-09-26/27. IV Forum Ubezpieczeń; Institute for International Research; Referat pt. "Stan i trendy zmian polskiego rynku ubezpieczeń w roku 2006".
   
   
 • 2006-06-01. Insurance Forum 2006; Referat pt. "Kluczowe uwarunkowania reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce".
   
   
 • 2006-05-23. Dobrowolne Ubezpieczenia Zdrowotne - DUZ 2006; Wydział Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie; Referat pt. "Rola, miejsce i charakter dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
   
   
 • 2006-05-22. Konferencja "Koszyk pełen pytań"; Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości; Referat pt. "Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jako gwarant koszyka usług i świadczeń medycznych".
   
   
 • 2006-05-17. Ubezpiecenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2006; Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiebiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; Referat pt. "Perspektywa jkościowej zmiany struktury oraz 30-50% wzrostu polskiego rynku ubezpieczeń w latach 2006-2010".
   
   
 • 2006-03-29. Współpraca rynku motoryzacyjnego i ubezpieczeniowego. Likwidacja szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych; Institute for International Research; Referat pt. "Znaczenie procedur likwidacji szkód dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce.
   
   
 • 2004-05-12/15. VII Forum Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Referat pt. "Wpływ rynku ubezpieczeniowego na sytuację makroekonomiczną kraju".
   
   
 • 2004-04-05. Rozwój i inwestycje w polskim sektorze medycznym; Centrum Konferencyjne FOCUS;
   
   
 • 2003-05-29(01). VI Kongres Brokerów w Wiśle  
   
   
 • 2003-09-22(26). III Forum Ubezpieczeń w Jałcie
 • 2003-10-2(5). Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i UE
 • 2004-01-23(24). Polski system ochrony zdrowia - co dalej?
 • 2004-02-26(27). Samodzielny Publiczny ZOZ - przekształcenia własnościowe i najnowsze koncepcje zmian
 • 2004-04-5. Rozwój i Inwestycje w Polskim Sektorze Medycznym

 na górę strony...


Referaty z konferencji


Rola ubezpieczeń w systemie ochrony zdrowia na konferencji: Ubezpieczenia zdrowotne we współczesnej Polsce - uwarunkowania i perspektywy rozwoju.

System ubezpieczeń uzupełniających w systemie powszechnej opieki zdrowotnej na I Międzynarodowym Kongresie Ubezpieczeń Zdrowotnych: Rola ubezpieczeń w ochronie zdrowia

Kryteria ocen ratingowych zakładów ubezpieczeń

Wpływ inwestorów zachodnich na rozwój polskiego rynku ubezpieczeń

Ubezpieczenia ryzyk w handlu zagranicznym

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Audyt bezpieczeństwa w zarządzaniu ryzykami e - biznesu

Nowa ekonomia - szanse i zagrożenia. Ryzyko w e - gospodarce - metody ograniczania zagrożeń

Ubezpieczenia a bezpieczeństwo sieci komputerowych

Konsolidacja rodzimych (krajowych) rynków finansowo-ubezpieczeniowych Europy Środkowej i Wschodniej - odpowiedź na globalizację

Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem banku komercyjnego

Ku jednolitemu rynkowi finansowemu. Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowej

Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia

Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych

Procedury Lamfalussy jako systemowy instrument zarządzania ryzykami europejskiego rynku finansowo-ubezpieczeniowego
 

 
Artykuły prasowe 2005/1999 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

na górę strony...

 


 

Kontakt

Krajowy Instytut Ubezpieczeń
- Insurance Institute in Poland
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-652 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 30
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail:
wyślij wiadomość

więcej...

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń